Enllaços
Butlletí


Ajuts i subvencions

SUBVENCIONS A ENTITATS QUE REALITZIN ACTIVITATS, PROGRAMES O ACTUACIONS DE CARÀCTER INTANTIL I JUVENIL

 1. Les entitats sol·licitants hauran de complir les condicions i requisits establerts a l’art. 3 de les Bases específiques de la convocatòria i els criteris i requisits establerts pels àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables, i que s’han incorporat com a documents annexos a les bases específiques.

  La concessió d’aquestes subvencions es regirà per les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2008, el Reglament General de Subvencions i les Bases específiques de la convocatòria; en tot allò que no estigui previst a la normativa anterior, resultarà d’aplicació la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i la legislació concordant.

  Presentació de sol·licituds: Les instàncies de sol·licitud i la documentació necessària es podran presentar en el Registre General de l’Ajuntament i en les oficines registrals obertes amb aquesta finalitat als àmbits corresponents.

  Termini de presentació: 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

  Informació: La normativa reguladora d’aquesta convocatòria i els impresos de sol·licitud es podran recollir a les següents dependències:
  • Oficines Municipals.
  • A la pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa

  Bases Específiques: Les Bases específiques que regiran la present convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local, restaran publicades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

 2. La Política de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mollerussa té com a objectiu, entre d’altres, la potenciació del teixit associatiu juvenil de la ciutat, per tal de consolidar una estructura d'entitats juvenils que permeti una intervenció en el camp de la dinamització territorial, oferint programes i activitats pels joves de la ciutat, per tal de treballar la socialització, la participació i la implicació dels mateixos.

  En aquesta línia, les entitats objectes d’intervenció són les entitats juvenils de tipus generalista, de creació artística, de difusió de les noves tecnologies, d’educació en el lleure com són els esplais, agrupaments i les federacions d’aquestes entitats, així com les seccions joves d’altres entitats. Entenem com a entitat juvenil aquella que el seu nucli dirigent és jove.

  Els eixos que determinen les accions de la majoria d’aquests tipus d’entitats són bàsicament quatre: la voluntat de servei públic, voluntariat, la definició d'un projecte educatiu no formal, i la formació per la qualitat de la intervenció.

  Les entitats objecte d’aquesta convocatòria són:

  1. Les associacions juvenils generalistes que treballen amb programes de dinamització juvenil territorial i de potenciació del voluntariat.
  2. Les associacions juvenils que desenvolupen activitats de creació artística.
  3. Les associacions d’educació en el lleure.
  4. Les associacions juvenils de potenciació de les noves tecnologies.
  5. Les seccions i vocalies juvenils d’altres tipus d’entitats que ja venen oferint activitats del seu àmbit d’actuació dirigides a la població juvenil.

  Les entitats juvenils i seccions i/o vocalies de les associacions i/o altres entitats que treballen en l’educació en el lleure i que organitzen activitats a l’aire lliure de concurrència pública, hauran de complir amb la normativa vigent sobre activitats d'educació en el lleure i amb la normativa sobre instal·lacions juvenils, regulades per la Generalitat de Catalunya; així com les altres normatives complementàries, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament, susceptibles de ser considerades pel que fa a activitats recreatives a l’aire lliure, a les condicions sanitàries, de seguretat, a l’accessibilitat, etc.

  En cas que les activitats pel seu funcionament requereixin contractació de personal, aquest s’haurà d’ajustar al conveni col·lectiu del treball del sector del lleure educatiu i sociocultural.

  Els programes subvencionables són:

  1. Els Programes i activitats que promoguin la dinamització juvenil a nivell territorial, definint una intervenció globalitzadora i potenciïn l’associacionisme juvenil, la formació del voluntariat i el treball amb grups de joves d’edats compreses entre 15 i 29 anys.
  2. Els Programes d'Educació en el Lleure, de caràcter anual, de funcionament diari i/o de cap de setmana. En el Programa han d'estar incloses totes les activitats de l'any, com són: sortides i excursions, colònies en el medi natural, campaments i rutes en medi obert, casals d’estiu infantils i juvenils, cicles festius, actuacions infantils i tallers.
  3. Els intercanvis juvenils organitzats per les entitats descrites, han de estar basats en criteris oberts pel que fa a inscripcions i amb programes que incideixin sòcioculturalment en el barri, districte o ciutat.
  4. Les activitats que promoguin la cultura juvenil, tant a nivell de creació, formació i difusió.

  Els conceptes subvencionables són:

  • Les despeses que derivin dels seus programes i activitats finalistes.
  • Els consums derivats dels seus programes i activitats.
  • El material necessari per desenvolupar els programes i activitats.
  • El personal quan per la magnitud dels programes i activitats sigui necessària la seva contractació. Aquesta quantitat no pot representar més del 40% del total del pressupost de l'activitat.

  Les entitats que reuneixin els criteris descrits podran presentar més d'un programa dels esmentats per optar a subvenció.

  Els criteris generals de valoració dels programes que es presentin serà:

  1. La coherència amb els objectius de servei públic del mateix Ajuntament de Mollerussa;
  2. Que els objectius i el mètode general dels programes siguin coherents amb la participació i implicació dels joves en les activitats;
  3. El nivell d'interrelació amb altres entitats de la ciutat, així com la intervenció global en el territori de l'entitat ;
  4. La planificació dels programes pel que fa als objectius, mètode, recursos materials i humans, així com la viabilitat tècnica de la proposta;
  5. Les subvencions que el sol·licitant rebi d'altres organismes públics, així com el propi autofinançament dels programes proposats.

  Els programes seran subvencionables sempre i tant siguin desenvolupats sense afany de lucre, i que en el seu conjunt suposin ser complement o suplement dels propis programes d'actuació de l'Àmbit de Serveis a les Persones, Regidoria de Joventut.

  Les subvencions d’aquesta convocatòria podran superar el límit a que fa referència l’apartat tercer de la base segona de les Bases Generals d’Atorgament de Subvencions i arribar fins el 100% del cost de l’activitat i/o programa a que s’apliqui. Per la seva naturalesa, la capacitat econòmica de les entitats juvenils és insuficient per afrontar el cost econòmic de les activitats d'estiu, ja que la majoria de les despeses s'han de pagar al comptat, per això, és necessari que les entitats que se les hi atorgui subvenció per activitats d'estiu, rebin el 80% de la proposta econòmica assignada, sense garantia prèvia per a l'Ajuntament.

  La consignació pressupostària és de 2.000,00 euros amb càrrec a la partida 11.455.48902.
Sol·licitud
Bases Generals
Bases específiques i convocatòria
Accès privat


Recordar contrasenya
Agenda
No hi han activitats programades