Enllaços
Butlletí


Ajuts i subvencions

SUBVENCIONS A ENTITATS QUE REALITZIN ACTIVITATS, PROGRAMES O ACTUACIONS DE CARÀCTER EDUCATIU

 1. Les entitats sol·licitants hauran de complir les condicions i requisits establerts a l’art. 3 de les Bases específiques de la convocatòria i els criteris i requisits establerts pels àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables, i que s’han incorporat com a documents annexos a les bases específiques.

  La concessió d’aquestes subvencions es regirà per les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2008, el Reglament General de Subvencions i les Bases específiques de la convocatòria; en tot allò que no estigui previst a la normativa anterior, resultarà d’aplicació la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i la legislació concordant.

  Presentació de sol·licituds: Les instàncies de sol·licitud i la documentació necessària es podran presentar en el Registre General de l’Ajuntament i en les oficines registrals obertes amb aquesta finalitat als àmbits corresponents.

  Termini de presentació: 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

  Informació: La normativa reguladora d’aquesta convocatòria i els impresos de sol·licitud es podran recollir a les següents dependències:

  • Oficines Municipals.
  • A la pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa

  Bases Específiques: Les Bases específiques que regiran la present convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local, restaran publicades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

 2. Objecte de la subvenció: La legislació educativa vigent promou la corresponsabilització de les Administracions locals en la gestió del sistema educatiu i la seva col·laboració amb els centres escolars per implementar projectes o activitats educatives i per donar suport a serveis complementaris que es duguin a terme. Per facilitar la realització de programes de col·laboració amb els centres d’ensenyament de la ciutat i les associacions que hi cooperen, es veu la conveniència de realitzar una convocatòria pública de subvencions.

 3. Aquesta convocatòria està dotada amb 9.000,00 euros que aniran amb càrrec a les partides 05.422.48900, del pressupost municipal de despeses de l’any 2008. D’aquest import, el 60% es destinarà a subvencionar el funcionament ordinari de les AMPA dels centres educatius i el 40% restant a la concessió d'ajuts a centres educatius i AMPA per a despeses d’activitats i programes educatius. No obstant això, la distribució entre les dues modalitats esmentades podrà ser diferent del que s'ha indicat, en funció de les sol·licituds que es presentin.
  Aquestes quantitats podran ser incrementades d'acord amb les disponibilitats pressupostàries per a l'exercici pressupostari corresponent.

 4. La convocatòria s’adreça a la comunitat educativa dels centres públics de la ciutat, i a les entitats que treballen en l’entorn dels centres escolars:

  • Centres educatius públics d’Educació Infantil i Primària (en endavant CEIP), centres d’Educació Especial (en endavant CEE) i centres d’Educació Secundària Obligatòria (en endavant IES), representats per la Presidència del respectiu Consell Escolar de Centre, càrrec que recau en la direcció docent.
  • Associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics ( en endavant AMPA), representades per la seva Presidència.

 5. Es poden sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les modalitats i programes que es detallen tot seguit, advertint que els imports màxims subvencionables que s’hi indica estan al seu torn supeditats al total del crèdit existent.

  Modalitat A: Subvencions per al funcionament ordinari de les AMPA. Es prioritzaran les despeses ocasionades per tal de garantir la cohesió social, la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat i els serveis escolars complementaris.

  Modalitat B: Subvencions a centres educatius i AMPA per al desenvolupament d’activitats i programes educatius. Es convoquen ajuts per als programes que es detallen a continuació:

  • Activitats de difusió i de dinamització i participació de la comunicat educativa, especialment de l’alumnat, en la vida del centre.
  • Activitats extraescolars durant els períodes vacacionals, no subvencionats per altres convocatòries d’altres administracions.
  • Activitats de formació adreçades als pares, mares i tutors legals de l’alumnat.
  • Projectes educatius sobre eixos transversals.

 6. Criteris de valoració:

  • Serà un criteri eliminatori la justificació documental exigida en cada modalitat.
  • Si un cop valorades les sol·licituds la suma de les assignacions econòmiques màximes fos superior a la dotació econòmica, es reduiran proporcionalment les assignacions corresponents.

  Per a la Modalitat A: Subvencions per al funcionament ordinari de les AMPA:

  • Es valorarà la incidència de l’activitat global de l’AMPA en la dinàmica del centre educatiu, especialment quant a la gestió de serveis complementaris, activitats extraescolars, política a favor de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i recolzament a l’activitat docent.

  Per a la Modalitat B: Subvencions a centres educatius i AMPA per al desenvolupament d’activitats i programes educatius:

  • Els projectes que la comissió de valoració estimi inassolibles seran desestimats o reduïts a dimensions que es jutgin raonables.
  • La incidència social i educativa de cada activitat o projecte presentat.
  • Els beneficis que pugui aportar cada activitat o projecte a la formació de la comunitat educativa o a la difusió del centre.
  • Els beneficis que pugui aportar cada activitat o projecte a la cohesió social o a la igualtat d’oportunitat de l’alumnat i a la conciliació de la vida familiar i laboral.

 7. Es podrà subvencionar fins al 100% dels imports sol·licitats. S’haurà de justificar exclusivament l’import concedit. Es consideren despeses subvencionables, sempre que es puguin atribuir directament o indirectament al projecte respectiu: els costos de personal, assegurances, subscripcions, honoraris professionals, compra de material fungible, transports, allotjaments, manutencions, compres de serveis i despeses bancàries. Als sol·licitants que en el moment de firmar l’acceptació de la subvenció ja hagin realitzat l’activitat corresponent, i en puguin aportar la corresponent justificació, se’ls hi podrà tramitar el 100% del pagament en un sol termini, si així ho sol·liciten.

 8. La justificació de les subvencions atorgades es realitzarà de la següent forma:

  • Presentació de la documentació que s’estableixi a les bases generals d’aquesta convocatòria.
Sol·licitud
Bases Generals
Bases específiques i convocatòria
Accès privat


Recordar contrasenya
Agenda
No hi han activitats programades