Enllaços
Butlletí


Ajuts i subvencions

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIALS DE TEXT PER AL CURS 2008-2009

 1. Convocatòria i objecte
  L'Ajuntament de Mollerussa obre la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material de text per al curs 2008-09, en règim de concurrència competitiva, d'acord amb l' establert en l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament i la Llei 39/2003, General de Subvencions.
  Quedaran exclosos, els llibres de lectura, diccionaris, agendes, atles o d'altres fonts editades en format paper que no s'ajustin al concepte anterior així com el material escolar complementari.

 2. Import i partida pressupostària
  Es destina a la concessió d'aquests ajuts un import total màxim de 20.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 05-422-48905 AJUTS I BEQUES del pressupost municipal per a l'exercici 2008.

 3. Règim jurídic de la convocatòria
  Els ajuts als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. La gestió dels ajuts s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. En allò no previst en les presents bases s'estarà al que disposa la normativa vigent en matèria de subvencions i altra normativa concordant.

 4. Beneficiaris
  Podran sol·licitar els ajuts les famílies empadronades amb anterioritat a 1 de gener de 2007 a Mollerussa que tinguin fills/es que cursin estudis d'educació primària o secundària obligatòria en centres educatius sostinguts amb fons públics de Mollerussa,que compleixin els requisits econòmics especificats en la base següent i no estiguin incurses en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari previstos en la Llei General de Subvencions.
  En cas de sol·licituds per a diversos germans s'haurà de formalitzar un únic imprès de sol·licitud.

 5. Requisits econòmics
  1. Renda familiar
   La renda familiar, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la família de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
   Els llindars màxims de renda de l'any 2007 que s'estableixen per poder sol·licitar l'ajut són els següents:
   Famílies d'1 membre: 24.000 euros
   Famílies de 2 membres: 28.000 euros
   Famílies de 3 membres: 36.750 euros
   Famílies de 4 membres: 43.700 euros
   Famílies de 5 membres: 49.200 euros
   Famílies de 6 membres: 54.500 euros
   A partir del 7è membre, s'afegiran 2.768 euros per cada nou membre computable.
  2. Membres comptables
   Per al càlcul de la renda familiar a efectes de l'ajut, són membres computables el pare i la mare; si s'escau, el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar el 31 de desembre de 2007 o els de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.
   En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell d'ells que no convisqui amb el sol·licitant de la beca.
   No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau, el cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda del qual s'inclourà dins el còmput de la renda familiar.


 6. Import de l'ajut
  La quantitat individual màxima dels ajuts a concedir serà de 100,00 euros.
  Entre les sol·licituds admeses, es procedirà al prorrateig de la totalitat del crèdit, de manera que l'ajut sigui homogeni per a cada un dels fills de les persones sol·licitants.

 7. Sol·licituds
  1. Les sol·licituds s'hauran de formular en el model oficial que es pot obtenir a través de l'adreça www.mollerussa.ddl.net o a les oficines de l'Ajuntament.
  2. Les sol·licituds, degudament complimentades, i la documentació necessària s'hauran de presentar al registre de l' Ajuntament de Mollerussa, el qual n'entregarà una còpia segellada a la persona sol·licitant.
  3. La persona sol·licitant podrà autoritzar el centre educatiu en el qual estigui matriculat l'alumne beneficiat o l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes d'aquest centre a percebre l'ajut a través del compte corrent de l'esmenta't centre o AMPA.
   Aquesta autorització s'haurà de manifestar per escrit en l'espai de l'imprès de sol·licitud reservat a aquest efecte.
  4. Documentació:
   • Imprès de sol·licitud de l'ajut.
   • Còpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant.
   • Fotocòpia del llibre de família.
   • Factura detallada de la compra efectuada pel sol·licitant, no s'entendrà com a factura detallada el tiquet de compra.
   • Document emès per l'entitat bancària (codi compte client), o fotocòpia de la llibreta d'estalvis on hagi de ser abonat l'import de l'ajut. El titular del compte ha de ser el pare, mare o tutor/a del fill/a escolaritzat.
   • Si s'escau, declaració de la renda del darrer exercici liquidat de tots els membres de la unitat familiar.
   • Si s'escau, autorització perquè l'Ajuntament demani el certificat de no subjecció a l' IRPF.


 8. Termini de presentació
  El termini per presentar les sol·licitud acabarà el dia 19 de setembre de 2008.

 9. Subsanació de deficiències
  Si la sol·licitud, d'inici, no reuneix els requisits del punt 7 de les bases específiques, d'acord amb l'article 70 de la LRJ-PAC, es requerirà al sol·licitant per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició.

 10. Valoració de les sol·licituds
  La valoració de les sol·licituds serà realitzada per la comissió de valoració un cop analitzada la documentació presentada. Correspondrà a la comissió efectuar la proposta de resolució.
  La comissió de valoració estarà composta per l'Alcaldessa o Tinent d'Alcalde en qui delegui el Regidor d'Educació, un tècnic municipal competent per raó de la matèria . Actuarà com a Secretari un funcionari que es designi. Podrà assistir amb veu però sense vot el Secretari de la Corporació i l'Interventor. A petició dels membres podrà sol·licitar-se informes o assessorament extern a l'Ajuntament.
  Correspon a la comissió realitzar d'ofici quantes actuacions estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en base a les quals ha de pronunciar-se en la resolució. Un cop avaluades les sol·licituds, la comissió emetrà l'informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.


 11. Òrgans competents
  L'òrgan competent per a l'ordenació i per a la instrucció del procediment és la Regidoria d'Educació.

 12. Resolució de sol·licituds
  La Junta de Govern, a la vista de l'expedient i de la proposta de resolució de la comissió, acordarà la resolució d'atorgament d'ajuts.

 13. Publicitat dels ajuts concedits
  El llistat dels ajuts concedits serà exposat al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mollerussa. Aquest anunci haurà de contenir, com a mínim, l'expressió de la convocatòria, beneficiaris i quantia de l'ajut.

 14. Pagament de l'ajut
  El pagament de l'ajut s'efectuarà segons les previsions econòmiques de l'Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de l'ajut, en un únic termini, un cop notificada la resolució, mitjançant transferència bancària al compte corrent facilitat amb l'imprès de sol·licitud o, si 'escau, al compte corrent del centre educatiu o de l'AMPA.
  Els directors o presidents de l'AMPA dels centres educatius que hagin estat perceptors d'algun ajut hauran de certificar, en el termini de 15 dies des de l'ingrés, davant la regidoria d'educació, la recepció i la justificació de l'ajut.

 15. Obligacions de la persona beneficiària
  Les persones beneficiàries es comprometen:
  1. A facilitar tota la informació demanada de forma veraç. Quan es demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades que figuren en la sol·licitud, l'ajut quedarà sense efecte.
  2. A acceptar expressament l'ajut amb la finalitat de complir les condicions fixades a la seva aprovació.
  3. A acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament.
  4. Declarar els ajuts o beques rebuts per altres administracions o ens públics per a la mateixa finalitat.


 16. Incompatibilitats
  Seran compatibles amb aquest ajut d'altres que procedeixin d'administracions públiques per a l'adquisició de llibres de text, sempre d'acord amb l'article 19.2 i 3 de la Llei General de Subvencions, i sempre i quan el conjunt de les ajudes percebudes no superi el cost total d'adquisició.

 17. Responsabilitat i règim sancionador
  Les persones beneficiàries dels ajuts queden sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions estableix el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 18. Disposició final
  En tot el que no està previst en aquestes bases, s'aplicarà supletòriament les disposicions de l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General d Subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

 19. Publicació de les bases
  Les presents Bases es publicaran íntegrament al BOP i s'exposaran al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web de l'Ajuntament . La convocatòria i obertura del termini per a la presentació de sol·licituds es publicarà al Taulell d'anuncis municipals i a la web de l'Ajuntament i se n'informarà als respectius centres educatius.

 20. Entrada en vigor i vigència
  Aquestes bases entraran en vigor, un cop aprovades pel Ple de l'Ajuntament , l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província
Sol·licitud
Bases Generals
Bases específiques i convocatòria
Accès privat


Recordar contrasenya
Agenda
No hi han activitats programades