Enllaços
Butlletí


Ajuts i subvencions

SUBVENCIONS A ENTITATS QUE REALITZIN ACTIVITATS, PROGRAMES O ACTUACIONS DE CARÀCTER VEÏNAL I CASES REGIONALS

 1. Les entitats sol·licitants hauran de complir les condicions i requisits establerts a l’art. 3 de les Bases específiques de la convocatòria i els criteris i requisits establerts pels àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables, i que s’han incorporat com a documents annexos a les bases específiques.

  La concessió d’aquestes subvencions es regirà per les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2008, el Reglament General de Subvencions i les Bases específiques de la convocatòria; en tot allò que no estigui previst a la normativa anterior, resultarà d’aplicació la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i la legislació concordant.

  Presentació de sol·licituds: Les instàncies de sol·licitud i la documentació necessària es podran presentar en el Registre General de l’Ajuntament i en les oficines registrals obertes amb aquesta finalitat als àmbits corresponents.

  Termini de presentació: 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

  Informació: La normativa reguladora d’aquesta convocatòria i els impresos de sol·licitud es podran recollir a les següents dependències:
  • Oficines Municipals.
  • A la pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa

  Bases Específiques: Les Bases específiques que regiran la present convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local, restaran publicades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

 2. Per a la convocatòria d'en guany de subvencions per a les entitats veïnals i cases regionals la previsió econòmica del present projecte suposa la quantitat de 3.000,00 €, la qual es destinarà al repartiment entre tots aquells projectes presentats i sempre que s'ajustin a la finalitat disposada a les bases de la convocatòria.

  Aquestes subvencions es sufragaran amb càrrec a la partida 01.111.48900 del pressupost municipal del 2008.

  Les presents subvencions no podran superar el límit del 50% del cost de l’activitat i/o programa a què s’apliqui.

  SUBJECTE:

  Les subvencions que fan referència a aquesta convocatòria van adreçades a entitats de caràcter veïnal de la nostra ciutat, i que persegueixen objectius de vertebració social, associacionisme, projectes, serveis i activitats de caràcter social, cultural, cívic i recreatiu que sense afany de lucre complementin o supleixin els programes d'actuació del propi Ajuntament. I a entitats (penyes i/o cases regionals) de la nostra ciutat, que persegueixen objectius de vertebració social, projectes i activitats de caràcter sociocultural i cívic, per tal d’afavorir la integració dels ciutadans que procedeixin d’altres comunitats autònomes i, que aquestes activitats siguin sense afany de lucre.

  OBJECTE DE LES SUBVENCIONS:

  • El funcionament de les associacions.
  • Les activitats que realitzen de caràcter cultural, lúdic i cívic en relació al calendari festiu, i/o costums i pràctiques de l’entitat sol·licitant.
  • Projectes específics.

  CRITERIS:

  Els criteris que es tindran en compte per tal de distribuir les quantitats seran :

  • El volum de les activitats desenvolupades.
  • La participació directa i implicació de la massa veïnal.
  • La capacitat organitzativa de l’entitat, penya o casa regional.
  • L'adequació als objectius del desenvolupament de la xarxa associativa veïnal i de les cases regionals definits per l'Ajuntament i específicament per la Regidoria.

  Per tal de poder optar a una subvenció les entitats hauran de presentar la documentació especificada en les bases de la convocatòria i desenvolupar el o els diferents projectes que tenen previst realitzar durant l'any pel qual es concedeix la subvenció.
Sol·licitud
Bases Generals
Bases específiques i convocatòria
Accès privat


Recordar contrasenya
Agenda
No hi han activitats programades