Enllaços
Butlletí


Ajuts i subvencions

SUBVENCIONS A ENTITATS QUE REALITZIN ACTIVITATS, PROGRAMES O ACTUACIONS DE CARÀCTER ESPORTIU

 1. Les entitats sol·licitants hauran de complir les condicions i requisits establerts a l’art. 3 de les Bases específiques de la convocatòria i els criteris i requisits establerts pels àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables, i que s’han incorporat com a documents annexos a les bases específiques.

  La concessió d’aquestes subvencions es regirà per les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2008, el Reglament General de Subvencions i les Bases específiques de la convocatòria; en tot allò que no estigui previst a la normativa anterior, resultarà d’aplicació la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i la legislació concordant.

  Presentació de sol·licituds: Les instàncies de sol·licitud i la documentació necessària es podran presentar en el Registre General de l’Ajuntament i en les oficines registrals obertes amb aquesta finalitat als àmbits corresponents.

  Termini de presentació: 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

  Informació: La normativa reguladora d’aquesta convocatòria i els impresos de sol·licitud es podran recollir a les següents dependències:

  • Oficines Municipals.
  • A la pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa

  Bases Específiques: Les Bases específiques que regiran la present convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local, restaran publicades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

 2. Per tal de donar suport als programes, serveis i activitats de les entitats de caràcter esportiu sense afany de lucre, es considera del tot necessari contribuir-hi, com a corporació local, en forma de subvencions.

  Seran destinataris d'aquestes subvencions els ens, organismes o particulars, que promoguin, sense afany de lucre, programes, projectes, serveis i activitats de caràcter esportiu i que compleixin els requisits d’aquesta convocatòria i s’adapti a la normativa general i complementària reguladora de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament.

  Les subvencions no podran superar el límit del 50% del cost de l’activitat.

  Els programes, projectes, serveis i activitats objecte de subvenció són:

  1. Organització o suport d’actes esportius rellevants per a la ciutat i/o d’interès social.
  2. Escoles d’iniciació i/o promoció en edat escolar i base.
  3. Esport per a persones amb disminució.
  4. Participació a les competicions organitzades en edat escolar.

  Es valorarà de forma prioritària els programes, projectes, serveis i activitats que:

  1. Siguin coherents amb els criteris propis de l’Ajuntament de Mollerussa, i que tinguin més incidència en el foment de l’esport a la ciutat.
  2. Presentin la planificació més extensa tenint en compte:
   1. Les subvencions que el sol·licitant rebi d’altres organismes públics. En aquest cas, l’Ajuntament podrà considerar l’import de la subvenció a atorgar en funció de la que es rebi de l’altre organisme o institució.
   2. El propi autofinançament de l’entitat sol·licitant.
   3. La viabilitat tècnica, econòmica, material i de recursos humans del projecte o l’activitat.

  Per a que els programes, projectes, serveis i activitats siguin subvencionats serà indispensable que siguin desenvolupats sense afany de lucre i que en el seu conjunt suposin ser complement o suplement dels propis programes d’actuació de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament.

  Els que rebin subvenció estaran obligats a:

  1. Comunicar per escrit les alteracions que modifiquin el programa, projecte o activitat, o si escau, l’anul·lació corresponent.
  2. Incloure en tota la documentació impresa a què faci referència l’activitat subvencionada la llegenda “Amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa”, i el logotip de l’Ajuntament.

  És per aquest motiu que es proposa fer una convocatòria pública amb una dotació total de 18.000,00 euros, amb càrrec a la partida núm. 12.452.48902 del pressupost municipal de despeses d’en guany.
Sol·licitud
Bases Generals
Bases específiques i convocatòria
Accès privat


Recordar contrasenya
Agenda
No hi han activitats programades