Enllaços
Butlletí


Ajuts i subvencions

SUBVENCIONS A ENTITATS QUE REALITZIN ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL

 1. Les entitats sol·licitants hauran de complir les condicions i requisits establerts a l’art. 3 de les Bases específiques de la convocatòria i els criteris i requisits establerts pels àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables, i que s’han incorporat com a documents annexos a les bases específiques.

  La concessió d’aquestes subvencions es regirà per les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2008, el Reglament General de Subvencions i les Bases específiques de la convocatòria; en tot allò que no estigui previst a la normativa anterior, resultarà d’aplicació la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i la legislació concordant.

  Presentació de sol·licituds: Les instàncies de sol·licitud i la documentació necessària es podran presentar en el Registre General de l’Ajuntament i en les oficines registrals obertes amb aquesta finalitat als àmbits corresponents.

  Termini de presentació: 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

  Informació: La normativa reguladora d’aquesta convocatòria i els impresos de sol·licitud es podran recollir a les següents dependències:

  • Oficines Municipals.
  • A la pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa

  Bases Específiques: Les Bases específiques que regiran la present convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local, restaran publicades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

 2. Per a la convocatòria d'enguany de subvencions per a les entitats de caire social la previsió econòmica del present projecte suposa la quantitat de 6.000,00 €, la qual es destinarà al repartiment entre tots aquells projectes presentats i sempre que s'ajustin a la finalitat disposada a les bases de la convocatòria.

  Aquestes subvencions es sufragaran amb càrrec a la partida 04.313.48008 del pressupost municipal del 2008.

  Les presents subvencions no podran superar el límit del 50% del cost de l’activitat i/o programa a què s’apliqui.

  SUBJECTE:

  Les subvencions que fan referència a aquesta convocatòria van adreçades exclusivament a entitats sol·licitants sense afany de lucre, que han d’estar inscrites al registre públic, i tenir entre les seves finalitats socials accions destinades a col·lectius que presentin algun tipus o grau de dependència.

  OBJECTE DE LES SUBVENCIONS:

  Les entitats poden sol·licitar ajuts per a la cessió d’equipaments i infraestructures municipals, i subvencions econòmiques per a l organització d’accions i campanyes de sensibilització i per activitats puntuals. Seran activitats subvencionables la realització d’exposicions; xerrades, debats i col·loquis; jornades temàtiques; realització i projecció de materials audiovisuals; activitats de formació en cooperació; acollides temporals d’infants i de persones en formació; activitats a l’escola i els instituts...

  Les entitats poden sol·licitar ajuts per a l’organització d’accions i activitats puntuals i per a l’organització de programes globals.

  CRITERIS:

  Els criteris que es tindran en compte per tal de distribuir les quantitats seran :

  Aquestes activitats subvencionables s’han de fer a la ciutat de Mollerussa. Es valorarà la coherència i pertinença de les activitats i la capacitat de gestió de l’entitat sol.licitant.
  S’exclouen les accions de promoció de l’entitat, o les destinades exclusivament a recaptar fons econòmics.

  Per tal de poder optar a una subvenció les entitats hauran de presentar la documentació especificada en les bases de la convocatòria i desenvolupar el o els diferents projectes que tenen previst realitzar durant l'any pel qual es concedeix la subvenció.
Sol·licitud
Bases Generals
Bases específiques i convocatòria
Accès privat


Recordar contrasenya
Agenda
No hi han activitats programades