Enllaços
Butlletí


Ajuts i subvencions

SUBVENCIONS A ENTITATS QUE REALITZIN ACTIVITATS, PROGRAMES O ACTUACIONS DE CARÀCTER CULTURAL

 1. Per promocionar, dinamitzar i facilitar l’actuació de les entitats de tipus cultural i sense ànim de lucre, i la realització de projectes en el camp de la cultura a la ciutat de Mollerussa, és necessari realitzar una convocatòria pública de subvencions, dotada amb la quantitat de 12.000,00 €, amb càrrec a la partida 11.451.48902 del pressupost municipal d’en guany.

  Les presents subvencions no podran superar el límit del 50% del cost de l’activitat del cost de l’activitat i/o programa a que s’apliqui.

  Les entitats sol·licitants hauran de complir les condicions i requisits establerts a l’art. 3 de les Bases específiques de la convocatòria i els criteris i requisits establerts pels àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables, i que s’han incorporat com a documents annexos a les bases específiques.

  La concessió d’aquestes subvencions es regirà per les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2008, el Reglament General de Subvencions i les Bases específiques de la convocatòria; en tot allò que no estigui previst a la normativa anterior, resultarà d’aplicació la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i la legislació concordant.

  Presentació de sol·licituds: Les instàncies de sol·licitud i la documentació necessària es podran presentar en el Registre General de l’Ajuntament i en les oficines registrals obertes amb aquesta finalitat als àmbits corresponents.

  Termini de presentació: 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

  Informació: La normativa reguladora d’aquesta convocatòria i els impresos de sol·licitud es podran recollir a les següents dependències:

  • Oficines Municipals.
  • A la pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa

  Bases Específiques: Les Bases específiques que regiran la present convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local, restaran publicades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

 2. Els programes, projectes i activitats objecte de subvenció són:

  1. Organització d’activitats de cultura tradicional.
  2. Organització i suport d’activitats culturals de les entitats de Mollerussa.

 3. Es valorarà de forma prioritària els programes, projectes i activitats que:

  1. Siguin coherents amb els criteris propis de la Regidoria de Cultura i que tinguin més incidència en el foment i la promoció de la cultura a la ciutat. Es valorarà els projectes i activitats que suposin ser complement o suplement dels programes d’actuació de la Regidoria de Cultura.

  2. Aquelles que presentin la planificació més extensa tenint en compte:
   1. El propi autofinançament de l’entitat sol·licitant.
   2. La viabilitat tècnica, econòmica, material i de recursos humans del projecte o activitat proposades.
   3. Les subvencions que el sol·licitant rebi d’altres organismes públics.

 4. Els criteris de puntuació per cada sol·licitant que es presenti seran:

  1. El nombre d’usuaris a qui es dirigeix l’acció.
  2. La viabilitat tècnica.
  3. La singularitat i/o innovació.

 5. L’import de la subvenció amb el límit de l’apartat 1, serà notificat als sol·licitants amb l’oferiment dels recursos adients.
Sol·licitud
Bases Generals
Bases específiques i convocatòria
Accès privat


Recordar contrasenya
Agenda
No hi han activitats programades